AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
SIECI LANTASTIC NA POLSKĘ
Polmax Sp. z o.o.; 53-015 Wrocław; Karkonoska 59; tel: 600 527 740; fax: (71) 723-2208
Tematy główne:
Opisy sieci
LANtastic 8.0
LANtastic 7.0pl

Nauka
Ważne
Dodatkowo:
Zobacz również:
nasze ośrodki

port jachtowy
Różności:

Polska Grupa Miłośników LANtastic'a
Super strona i dużo ciekawych informacji na temat sieci LANtastic

NAPISZ SWOJE WRAŻENIA I OPINIE. WYMIENIAJ SIĘ UWAGAMI Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI. MASZ CIEKAWE DOŚWIADCZENIA Z SIECIĄ LANTASTIC, ZAINTERESUJĄ ONE WIELU. TUTAJ RÓWNIEŻ KUPISZ SIEĆ LANTASTIC
Witamy miłośników sieci LANtastic

 

Niektóre z opisanych niżej poleceń i ich parametrów można wykorzystać w pliku startowym systemu startnet.bat, pozostałe zaś są pomocne przy rekonfiguracji sieci LANtastic lub jej zarządzaniu.

Nawet jeśli administrator systemu pracuje w środowisku Windows, może użyć dowolnego z tych poleceń z poziomu linii komend DOS-a.

 

W skład systemu LANtastic wchodzi pewna liczba programów dostarczających zróżnicowane funkcje sieciowe. Wszystkie zawarte w tym opracowaniu polecenia oraz ich parametry są bezpośrednio związane z działaniem następujących programów:

 

* NET                     dzięki intuicyjnemu i prostemu w obsłudze interfejsowi użytkownika,

                                         umożliwia sprawne poruszanie się po wszystkich zasobach,

                                         rozproszonych w obrębie całej sieci.

* NET_MGR                  do definiowania zasobów sieci oraz kontroluje do nich dostęp i

                                         ich wykorzystanie przez innych użytkowników systemu.

* REDIR                          umożliwia skorzystanie z dowolnych zasobów, będących na

                                         dowolnego stanowiska (serwera) w sieci.

* SERVER                      pozwala innym użytkownikom na współkorzystanie z zasobów,

                                         będących na wyposażeniu danego stanowiska.

 

Wszystkie przedstawione poniżej polecenia oraz parametry wymienionych programów podane są w kolejności alfabetycznej. Kompletny opis wszystkich poleceń zawarty jest w dokumentacji systemu LANtastic. Jeśli korzysta się z wersji systemu działającej w środowisku Windows, informacje te są zawarte w zbiorze tekstowym switches.doc, standardowo umieszczanym podczas instalacji w katalogu LANTASTI na dysku C.

 

                nazwa_polecenia  PARAMETR

                nazwa_polecenia  /PARAMETR

                nazwa_polecenia  PARAMTER:wartość_numeryczna

                nazwa_polecenia  PARAMETR=wartość_numeryczna

 

Wszystkie zawarte w opisie poleceń słowa pisane DUŻYMI LITERAMI oraz dodatkowo pogrubione oznaczają niezmienne elementy skladni danego polecenia. Pozostałe pisane kursywą oznaczają nazwy własne, nadane określonym zasobom danej sieci przez jej użytkowników. Parametry zawarte w nawiasach klamrowych {} są w danym poleceniu opcjonalne.

               

                Parametr HELP lub ? można użyć przy wywołaniu dowolnego polecenia.

                Wyświetlana jest wtedy pełna informacja o wszystkih możliwych parametrach danego polecenia.

 

POLECENIA I PARAMETRY PROGRAMU   NET

 

Pisząc komendę NET bez żadnych parametrów uruchamiamy sterowany za pomocą rozwijalnych menu program obsługi dostępu do dowolnych zasobów sieci LANtastic.

W trakcie działania programu, poprzez wciśnięcie klawisza F1 możemy zobaczyć opis wybranej w danym momencie opcji. Oczywiście możemy uruchamiać ten program jednocześnie z dowolnym opisanym niżej parametrem:

______________________________

NET CHAT nazwa_serwera

Pozwala na bezpośrednie wywołanie opcji Chat with Another User zawartej w menu programu NET.

Umożliwia komunikowanie się z innym użytkownikiem.

 

______________________________

NET FLUSH

Zapisuje zawartość wszystkich aktywnych pamięci podręcznych typu cache na danym stanowisku, włączając cache otwartych zasobów (resource cache), cache swobodnego dostępu (random access cache) oraz cache programu LANcache.

 

NET FLUSH  nazwa_serwera

                                               nazwa_serwera  Nazwa serwera do którego odnosi się to polecenie.

 

______________________________

NET LOGIN

Pozwala na dołączenie się do wybranego serwera w sieci.

 

NET LOGIN  {/WAIT} {/DEFERRED} \\nazwa_serwera

                                               {użytkownik {hasło {adpter#}}}

 

                /WAIT                     opcjonalny parametr pozwalający na wielokrotne ponawianie prób

                                               dołączenia dopóki dany serwer nie zgłosi swojej gotowości.

 

                /DEFERRED       Nie poprzestaje na ponawianiu prób dołączenia się do danego

                                               serwera. Jeśli w określonym czasie nie zakończą się one sukcesem,

                                               powraca do nich przy najbliższej okazji podczas próby skorzystania

                                               z jego zasobów

 

                nazwa_serwera  Nazwa serwera do którego odnosi się to polecenie

                użytkownik             Nazwa użytkownika danego serwera.

                hasło                         Hasło dostępu użytkownika do danego serwera

                adapter#                numer karty sieciowej aktywnej w trakcie dołączania się do serwera

               

                przykład:

 

                                               NET LOGIN /WAIT  \\SERWER1 ALA SEKRET

                                               (dołączenie się użytkownika ALA do serwera SERWER1 z hasłem SEKRET)

 

______________________________

NET LOGOUT

Pozwala na odłączenie się od danego serwera, kasując jednocześnie wszystkie, aktywne w trakcie sesji powiązania i odwzorowania do jego dysków i drukarek.

 

NET LOGOUT  \\nazwa_serwera

 

                nazwa_serwera  Nazwa serwera od którego chcemy się odłączyć.

                                               Może ona zawierać znaki ? oraz * jeśli zależy nam na jednoczesnym                               

                                               odłączeniu się od kilku serwerów o podobnych nazwach.

 

przykład:         NET LOGOUT  \\SERWER1

                                                (odłączenie się danego użytkownika od serwera SERWER1)

 

______________________________

NET MAIL

Na ekranie pojawia się lista kolejek z przesyłkami osobno dla każdego z aktywnych serwerów.

Oprócz jej przeglądania możemy wysłać określony zbiór do dowolnego z użytkowników sieci danego serwera.

 

                NET MAIL {/VERBOSE}{/VOICE} nazwa_zbioru \\nazwa_serwera adresat {“komentarz”}

 

                                /VERBOSE                Wyświetla nazwy zbiorów z kolejki

                                /VOICE                   Opcja dla zbiorów z komunikatem werbalnym

                                nazwa_zbioru      Pełna ścieżka dostępu do zbioru, który ma być wysłany.

                                                               Można w niej umieszczać znaki masek ? oraz *.

                                nazwa_serwera  Nazwa serwera do którego dany użytkownik musi być dołączony,

                                                               aby móc otrzymywać od niego przesyłki.

                                    niej umieszczać znaki masek ? oraz *.

                                komentarz             Opis przesyłki (np. jej zawartości).

 

______________________________

NET POSTBOX

Przeszukiwanie kolejek z przesyłkami we wszystkich, dostępnych w danym momencie dla danego użytkownika serwerach sieci. (Tych do których jest on w danym momencie dołączony).

 

NET PRINT

Zawsze gdy chcemy wydrukować dany zbiór na drukarce sieciowej (podłączonej do jednego z dostępnych serwerów) należy używać tej komendy w miejsce znanej komendy PRINT w systemie DOS.

 

NET PRINT                  {dowolna kombinacja podanych niżej parametrów}

                                               nazwa_zbioru urządzenie {komentarz} {ilość_kopii}

 

                /BINARY                                Drukuje zbiór o nazwie nazwa_zbioru w trybie binarnym (bez

                                                                              interpretowania znaków sterujących drukiem).

                /DELETE                             Kasuje zbiór po jego wydrukowaniu.

                /DIRECT                                        Pozwala na bezpośredni wydruk danego zbioru na drukarce danego

                                                                              serwera z pominięciem jego wstępnego kolejkowania.

                /NOTIFY                                        Użytkownik będzie poinformowany o rozpoczęciu wydruku

                                                                              przesłanego do kolejki zbioru.

                /NONOTIFY                  Anulowanie powiadomienia o rozpoczęciu wydruku.

                /DATE =                                         Określa datę rozpoczęcia wydruków zbiorów z kolejki. Standardowo

                                                                              ustawiona na aktualną datę (dzień/miesiąc/rok).

                /TIME =                                          Określa czas rozpoczęcia wydruków zbiorów z kolejki. Standardowo

                                                                              ustawiona na aktualny czas (godzina:minuta).

                /DELAY =                             Określa czas zwłoki od wysłania zbioru do kolejki do momentu, kiedy

                                                                              ma nastąpić jego wydruk. Standardowo jej wartość wynosi 0

                                                                              (godzina:minuta). Maks. możliwa wartość wynosi 96 godzin.

                /VERBOSE                          Wyświetlenie nazw zbiorów w kolejce w kolejności ich wejścia.

 

                nazwa_zbioru                      Pełna ścieżka dostępu do drukowanego zbioru. W nazwie zbioru

                                                                              można używać znaków masek ? oraz *.

                urządzenie                            Nazwa zasobu serwera sterującego wydrukiem.

                komentarz                             Komentarz skojarzony z drukowanym zbiorem (zawarty w znakach cudzysłowia).

                ilość_kopii                           Liczba drukowanych kopii. Standardowa wartość wynosi 1.

 

                przykład:                                           NET PRINT  /BINARY  x?.out  \\SERVER!\@CAD

                                                                               NET SEND   nazwa_stanowiska  “komunikat”  {nazwa_serwer {nazwa_użytkownika}}

 

                nazwa_stanowiska                       Komputer odbierający komunikat.

                komunikat                                    Treść komunikatu (zawarta w znakach cudzysłowia)

                nazwa_serwera                           Nazwa serwera, do którego należy się dołączyć, aby wysłać

                                                                                                                                   komunikat

                nazwa_użytkownika                    Nazwa użytkownika do którego jest adresowany komunikat

 

                przykład:           NET SEND  PIOTR  “Witamy w firmie”  SERVER1 Piotr

 

______________________________

NET SHOW

Pozwala na wyświetlenie sieciowej konfiguracji danego komputera, listę dostępnych serwerów z zaznaczeniem tych spośród nich, do których jest on w tym momencie podłączony.

 

NET SHOW  /{BATCH}

                                                Wyświetla informację o statusie danego użytkownika, która może

                                                                                              być następnie umieszczona bez żadnych modyfikacji w zbiorze startowym sieci.

                przykład:                                           NET  SHOW

                                                                              NET SHOW  /BATCH > login.bat

______________________________

NET SHUTDOWN

Pozwala na zdalną reinicjalizację określonego serwera w sieci. Dodatkowo można w poleceniu umieścić komunikat ostrzegający wszystkich dołączonych w danym momencie do niego użytkowników o planowanej akcji.

 

                NET  SHUTDOWN 

                                               {/REBOOT} {/CANCEL} {/HALT} {/SILENT}\\nazwa_serwera  {{minuty} “komunikat”}

 

                                /REBOOT                    Reinicjalizacja serwera po uprzedniej deaktywacji jego usług.

                                /CANCEL                Anulowanie poprzednio wydanego polecenia deaktywacji.

                                /HALT                     Reinicjalizacja serwera bez powtórnej aktywacji usług sieciowych.

                                /SILENT                 Reinicjalizacja serwera bez powiadomienia dołączonych do niego użytkowników.

 

                                nazwa_serwera   Nazwa reinicjalizowanego serwera

                                minuty                    Zwłoka czasowa od liczona od momentu wydania polecenia do

                                                               momentu reinicjalizacji (mierzona w minutach). Standardowa wartość wynosi 0.

                                komunikat            Treść komunikatu wysyłanego do wszystkich, dołączonych do

                                                               danego serwera użytkowników. Standardowym komunikatem

                                                               jest “Server is shutting down”.                 przykład:          NET SHUTDOWN \\SERWER1 5

                                                                              “Reinicjalizacja SERWERA1 po # minutach$!”

(Informacja wysłana do wszystkich użytkowników dołączonych do danego serwera będzie miałą postać: “Reinicjalizacja SERWERA1 po 5 minutach”. Cztery minuty później zostanie wysłany do nich kolejny komunikat: “Reinicjalizacja SERWERA1 po 1 minucie”. Minutę później wszyscy dostaną komunikat informujący o rozpoczęciu procesu reinicjalizacji: “Server is shutting down”.

 

______________________________

NET UNUSE

                                               Deaktywacja określonego odwzorowania (do zdalnego urządzenia).

 

                                NET UNUSE  (d: LPTn COMn)

 

                                d:                  Symbol odwzorowanego dysku (A - Z:) na lokalnym komputerze.

                                LPTn            Symbol odwzorowanego portu równoległego (LPT1 - LPT4).

                                COMn          Symbol odwzorowanego portu szeregowego (COM1 - COM2)

 

                przykład:          NET UNUSE  COM1

 

 ______________________________

NET USE

Pozwala na odwzorowanie dysku lub portu lokalnego komputera do dostępnego zasobu sieciowego.

 

NET USE {/DEFERRED} (d: LPTn COMn) \\nazwa_serwera \ścieżka_dostępu \nazwa_zasobu

 

                                d:                Symbol odwzorowanego dysku (A - Z:) na lokalnym komputerze.

                                LPTn            Symbol odwzorowanego portu równoległego (LPT1 - LPT4).

                                COMn          Symbol odwzorowanego portu szeregowego (COM1 - COM2)

 

                                nazwa_serwera                       Nazwa serwera posiadającego dany zasób (dysk, port)

                                ścieżka_dostępu                    Pełna ścieżka dostępu do zasobu na danym serwerze

                                @urządzenie                          Nazwa współdzielonego zasobu skojarzonego z portem drukarki

 

 

                                przykład:                                          NET USE  K: \\SERWER1\C-DRIVE

                                                                                              NET USE LPT1  \\SERWER1\@LASER

 

______________________________

NET USER

Ustala standardowe (domniemane) wartości dla nazwy_użytkownika, hasła_użytkownika oraz numeru_karty_sieciowej, używane przy kolejnych dołączeniach do serwerów sieci.

 

                NET USER  {/DISABLE} nazwa_użytkownika {hasło_użytkownika{numer_karty_sieciowej# }}

 

                /DISABLE                             Deaktywuje mechanizm ustawiania automatycznych parametrów

                                                               użykownika przy dołączaniu się do serwerów.

 

                nazwa_użytkownika                        Nazwa użytkownika dla utowatycznych dołączeń

                hasło_użytkownika                         Hasło użytkownika dla automatycznych dołączeń

                numer_karty_sieciowej                   Numer karty sieciowej dla automatycznych dołączeń

 

 

PARAMETRY PROGRAMU   NET_MGR

 

Po wydaniu polecenia NET_MGR bez parametrów na ekranie naszego monitora ukazuje się rozwijalne menu programu. Wciśnięcie w dowolnym momencie klawisza F1 podowuje wyświetlenie opisu dotyczącego aktualnie wybranej w nim pozycji. Poniżej przedstawione zostały najczęsciej używane parametry tego polecenia, wydawane z poziomu linii komend DOS-a.

 

______________________________

NET_MGR  COPY

Pozwala na skopiowanie aktualnego pliku uprawnień ACL, zawartości własnego konta, ustawień odnośnie zasobów oraz wartości startowych parametrów serwera do innego Katalogu Kontrolnego (Control Directory)

 

                NET_MGR                  {/CO=ścieżka_dostępu1} {/P=hasło1}{/DC=ścieżka_dostępu2 } {/DP=hasło2}

               

                COPY (ACLGROUP, INDIVIDUAL, RESOURCE, STARTUP, WILDCARD )

                                                                               ścieżka_dostępu1                          Pełna ścieżka dostępu do nazwy kopiowanego Katalogu

                                                                        Kontrolnego. Standardowo ustawiona na katalog

                                                               \LANTASTI.NET na aktualnym napędzie.

                hasło1                                             Hasło dostępu skojarzone z dotychczasowym Katalogiem

                                                                        Kontrolnym. Standardowo nie jest ono wymagane.

                ścieżka_dostępu2                          Ścieżka dostępu do docelowego Katalogu Kontrolnego.

                                                                        Standardowo ustawiona na poprzednią wartość. Parametr  

                                                                        ten musi być podany w przypadku opcji STARTUP lub ACLGROUP.

                hasło2                                             Hasło dostępu skojarzone z nowo tworzonym Katalogiem

                                                                        Kontrolnym. Standardowe ustawienia tak, jak w przypadku

                                                                        parametru hasło1.

                nazwa_źródła                                  Nazwa pozycji Katalogu Kontrolnego która ma być skopiowana.

                nazwa_docelowa                            Nowa nazwa dla kopiowanej pozycji w tworzonym Katalogu                                                                                                                Kontrolnym. Wartością standardową jest nazwa_żródła.

 

 

                przykład:          NET_MGR  COPY INDIVIDUAL  LaserHP  LASERHP

 

______________________________

NET_MGR  CREATE

                                Pozwala na utworzenie pojedyńczego lub grupowego konta z jednoczesnym nadaniem                                                            standardowych wartości dla jego parametrów.

 

                                NET_MGR  {/CO=ścieżka_dostępu} {/P=pw

 

 

PARAMETRY PROGRAMU   REDIR

 

______________________________

REDIR [NAZWA_STANOWISKA]

 

                LOGINS = wartość                Określa maksymalną liczbę jednocześnie otwartych sesji z innymi serwerami                                                                           (maks. ilość serwerów do których można się jednocześnie podłączyć).

                                                                              *Standardowa (domniemana wartość) wynosi 2.

                                                                              *Zakres wartości: 1 - 255.

 

przykład:           REDIR PIOTR  /LOGINS=6

                                               (użytkownik PIOTR może się jednocześnie podłączyć do 6 serwerów w sieci)

 

______________________________

REDIR [NAZWA_STANOWISKA] REMOVE

Deaktywuje i usuwa program REDIR z pamięci operacyjnej RAM. W następstwie tego zostają anulowane wszystkie istniejące połączenia z serwerami, zostają zamknięte wszystkie otwarte zbiory dyskowe oraz zostają zerwane połączenia ze wszystkimi zasobami (dyski, drukarki) aktywnymi w trakcie sesji. Parametr ten nie może występować razem z innymi w tym poleceniu. Jeśli usuwa się programy z pamięci, należy to robić w kolejności odwrotnej do ich instalowania.

 

przykład:        REDIR  PIOTR /REMOVE

 

 

______________________________

REDIR [NAZWA_STANOWISKA] SIZE = wartość

Ustawia wielkość buforów (w pamięci operacyjnej) wykorzystywanych przez program REDIR. Im większy bufor tym lepsza wydajność, ale tym mniej wolnej pamięci RAM.

*Standardowa (domniemana wartość) wynosi 1024

*Zakres wartości: 512 - 16384

 

przykład:        REDIR  PIOTR  /SIZE = 2048

 

 

PARAMETRY PROGRAMU   SERVER

 

Komenda SERVER może być wydana z kilkoma opisanymi niżej parametrami.

Wszystkie te parametry mogą być przypisane do komendy jednocześnie.

 

przykład:           SERVER {KATALOG_KONTROLNY} /ADAPTERS=1

                          /LOGINS=8 /SEEK_CACHE=2K

 

UWAGA:

                                Programu SERVER nie należy uruchamiać w oknie wirtualnym DOS w środowisku Windows.

 

______________________________

SERVER  ADAPTERS = wartość

Określa maks. liczbę kart sieciowych, zainstalowanych w danym serwerze. W zależności od rodzaju kart można jednocześnie zainstalować w jednym serwerze do 6-ciu adapterów. Każdy z nich obsługuje w ten sposób odrębną sieć.

*Standardowa (domniemana wartość) wynosi 6

*Zakres wartości:1- 6

 

                przykład:           SERVER  /ADAPTERS=1

                                               (w serwerze jest zainstalowana jedna karta sieciowa (adapter sieciowy).

 

______________________________

SERVER  LOGINS = wartość

Określa maks. ilość użytkowników jednocześnie podłączonych do danego serwera

*Standardowa (domniemana wartość) wynosi 5

*Zakres wartości: 1 - 300

 

                przykład:           SERVER  /LOGINS=20

 

______________________________

SERVER  NETWORK_BUFFER_SIZE = wartość

Określa rozmiar bufora (w bajtach) używanego przez oprogramowanie serwera dla potrzeb komunikacji sieciowej. Im większy bufor tym lepsza wydajność, ale tym mniej wolnej pamięci RAM. Można używać jednej spośród następujących wartości: 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 8K, 10K, 12K, 14K, 16K, 18K, 20K, 24K, 28K, 32K, 40K, 48K, 56K.

*Standardowa (domniemana wartość) wynosi 4K

 

                przykład:           SERVER  /NETWORK_BUFFER_SIZE=8K

 

SERVER  NETWORK_TASKS = wartość

Określa maks. liczbę żądań użytkowników jednoczesnie obsługiwanych przez danych serwer.

*Standardowa (domniemana wartość) wynosi 2

*Zakres wartości:1 - 32

 

                przykład:           SERVER  /NETWORK_TASKS=4

 

_________________________

SERVER  REMOVE

Deaktywuje program zarządzający serwerem i usuwa go z pamięci. Należy pamietać, aby wszystkie rezydentne programy usuwać z pamięci w odwrotnej kolejności do ich instalowania.

 

                przykład:           SERVER  /REMOVE

 

_____________________________________

SERVER  RESOURCE_CACHE = wartość

Określa liczbę zasobów serwera o których informacja jest przechowywana w pamięci podręcznej cache. Im większa wartość, tym krótszy czas oczekiwania na sprawdzenie przywilejów danego użytkownika i podjęcie stosownej akcji przez oprogramowanie serwera.

*Standardowa (domniemana wartość) wynosi 1

*Zakres wartości:1 - 50

 

                przykład:           SERVER  /RESOURCE_CACHE = 4

 

________________________________

SERVER  SEEK_CACHE = wartość

Określa rozmiar bufora cache używanego do czasowego przechowywania informacji o położeniu odczytywanych lub zapisywanych danych. Im większa wartość, tym krótszy czas oczekiwania na operacje zapisu/odczytu podejmowane przez oprogramowanie serwera.

*Standardowa (domniemana wartość) wynosi 0

*Zakres wartości: 0, 1K, 2K, 4K, 8K, 12K, 16K, 20K, 24K, 28K, 32K, 40K, 48K, 56K, 64K

 

                przykład:           SERVER  /RESOURCE_CACHE = 4


Polecamy zestawy PL-DOS..

Oprócz licencjonowanego systemu operacyjnego PC-DOS 2000 firmy IBM znajdziesz w nim dużo programów narzędziowych i użytkowych dla systemu DOS takie jak: polskie fonty, programy kompresujące itd.

...pisz do nas
© Polmax.
Wszelkie nazwy firm ich znaki towarowe oraz nazwy produktów
jak również opisy zostały użyte w celach informacyjnych i są zastrzeżone przez ich właścicieli.